מדיניות פרטיות

אנו, מלון King Solomon המפעיל אתר זה (להלן: “בית המלון”)
מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן
(להלן: “המדיניות” או “מדיניות הפרטיות”). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועל צוות האתר ובית המלון בכל הקשור לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר על-ידי הגולשים והמשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש בהם.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין בית המלון, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי המלון אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים “אותך” או “שלך” הכוונה היא לכל המשתמשים באתר ובשירותי בית המלון, ולמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

 

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

מלון King Solomon הממוקם בבטומי גיאורגיה, המחזיק ומתפעל אתר זה. את.ה מוזמן.ת לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל: info@kingsolomon.com.ge ‏

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך

במהלך השימוש והגלישה באתר ו/או בשירותי בית המלון נאסף מידע שונה אודותיך ואודות השימוש שלך באתר.

מידע זה בחלקו הינו מידע אנונימי שאינו מאפשר זיהוי שלך, כדוגמת מספר הגולשים היומי באתר.

חלקו האחר של המידע, הינו מידע מזוהה, המאפשר בצורה ישירה ו/או עקיפה זיהוי של הגולש ו/או המשתמש המסוים. מידע זה עלול לכלול:

–          מידע הנמסר על ידך בצורה ישירה ומרצונך החופשי, למשל במסגרת של טופס פנייה או “צור קשר” כזה או אחר, במטרה כי ניצור איתך קשר ו/או נשיב לפנייתך. מידע זה יכול לכלול פרטים מזהים שלך (כדוגמת שם ושם משפחה), פרטי קשר (כתובת, טלפון, כתובת מייל וכו’) ופרטי הפנייה כפי שיוזנו על ידך;

–          מידע שאתה מוסר במסגרת הליך הרשמה ו/או רכישה של שירות ו/או מוצר כזה או אחר, וזאת לצורך ביצוע והשלמת הרכישה או ההרשמה. ככל והאתר יאפשר רישום ו/או רכישה שכאלו, הפרטים שיאספו יהיו אלו הדרושים לצורך השלמת הרכישה, כדוגמת כתובת, המוצר או השירות המבוקש, פרטי אשראי לצורך ביצוע רכישה, תאריכי שהות במלון וכיוצ”ב.

–          מידע טכני, שיווקי ומידע אודות השימוש שלך באתר שנאסף באמצעות טכנולוגיות שונות כדוגמת Cookies – בדומה לאתרים רבים אחרים, גם האתר שלנו עושה שימוש בטכנולוגיות שונות לאיסוף מידע, ואתה יכול לקרוא פרטים נוספים אודות איסוף מידע זה בחלק העוסק ב- Cookies להלן.

אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, ייתכן ולא נוכל להעניק לך חלק או כל השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא נוכל ליצור עמך קשר לפי רצונך אם לא תמסור לנו פרטי קשר ולא נוכל להשלים הליך רכישה של שירות או מוצר מסוים, מבלי לקבל את כל הפרטים הנדרשים לצורך כך.

ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לבית המלון או לאתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת המידע.

Cookies

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולו השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתם בדפדפן שלך האתר כלל לא יוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לזכור את פרטיך והעדפותיך וכיוצ”ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג’, וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לרבות לצורך התאמת הגלישה והפרסומות באתר עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי יתכן ובעת הגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי בית המלון בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינם קשורים במישרין לאתר או לבית המלון, לאסוף באמצעותם מידע ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, לרבות כל הסכם ו/או הסכמה ישירה שבינך ובין אותו צד שלישי.

הוצאת מידע מחוץ לישראל

כל העברה של מידע לחו”ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001. במסגרת כך האתר ובית המלון עשויים בין היתר לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי איחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו”ל.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר ו/או בית המלון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

– בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;

– במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בית המלון שתחייב חשיפת פרטיך;

– אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם צוות האתר או בית המלון יהיו סבורים כי הם זקוקים למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים;

– אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;

– במקרה של מכירה ו/או העברה של האתר או בית המלון ו/או כל חלק מהם לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;

– במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

בנוסף, האתר או בית המלון עשויים במסגרת פעילותם השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים שירותים בקשר עם האתר: תפעול וניהול, פיתוח, ניהול, אחסון, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי האתר וכיוצ”ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל המידע המאוחסן על ידינו ביחס לכל משתמש יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות בעל החשבון.  במסגרת כך ייתכן כי צוות האתר ו/או בית המלון ישמרו את המידע, כולו או חלקו, לתקופות שונות ו/או ארוכות לצורך הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלהם, לרבות התגוננות מפני כל תביעה עתידית שלך או של כל צד ג’.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחילתה של מדיניות זו. אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

אבטחת ושמירת המידע שלך

אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים העומדים בדרישות הדין על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. זאת, בין היתר, תוך מתן דגש לאופיו הרגיש של חלק מהמידע הנשמר במערכותינו. לצורך כך אנו עושים שימוש באמצעים טכנולוגיים, נהלים ופרוצדורות שונות, שתכליתם להבטיח את אבטחת, שמירת ושרידות המידע במערכותינו.  עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

צוות האתר ו/או בית המלון יהיו רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.

בואו נעבור לוואטסאפ
1
צריכים עזרה?
היי,
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן